2017ஆம் ஆண்டின் தேர்தல் இடாப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

2017ஆம் ஆண்டின் தேர்தல் இடாப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
2017ஆம் ஆண்டின் தேர்தல் இடாப்புக்கு நேற்று அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக  மேலதிக தேர்தல்கள் ஆணையாளர் எம்.எம் மொஹமட் தொவித்துள்ளார்.
 மாவட்ட மேலதிக தேர்தல்கள் ஆணையாளருக்கோ உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளருக்கோ அல்லது தெரிவத்தாட்சி அலுவலர்களாக பணியாற்றும் மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு இதற்கான அங்கீகாரத்தை வழங்க முடியும். 2017ஆம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் இடாப்பு நேற்று முதல் அமுலுக்கு வருவதாக டதாக  மேலதிக தேர்தல்கள் ஆணையாளர் எம்.எம் மொஹமட் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *